درمان دیابت

  • درمان دیابت
    درمان دیابت
    نگهداری گلوکز خون نزدیک به سطح طبیعی از طریق ایجاد تعادل بین رژیم غذایی یا تزریق انسولین و یا استفاده از داروهای خوراکی با در نظر گرفتن فعالیت های فیزیکی فرد...