دقت دستگاه های تست قند خون

دقت دستگاه های تست قند خون
دستگاه های تست قند خون نقش بسیار مهمی در پروسه درمانی بیماران دارند، به همین جهت در دستورالعمل های جهانی که توسط فدراسیون جهانی دیابت و انجمن های دیابت آمریکا و اروپا آمده است که خودپایشی قند خون از طریق دستگاه های تست قند خون بخشی از درمان دیابت می باشد. افرادی که برای درمان از تزریق انسولین استفاده می کنند این موضوع اهمیت بیشتریپیدا می کند. از آنجایی انسولین یکی از دارو های پر خطر در جهان محسوب می شود که استفاده نا مناسب از آن خطر مرگ را به همراه خواهد داشت، مصرف آن به تنهایی و بدون انجام خودپایشی توسط دستگاه های تست قند خون به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
یکی دیگر از دلایلی که باعث تزریق و مصرف نا مناسب این دارو می شود عدم دقت دستگاه های تست قند خون در سنجش سطح قند خون و نمایش اشتباه قند خون بیشتر یا کمتر از اندازه واقعی می باشد.
در همین راستا سازمان استاندارد جهانی در سال 2003  اقدام به تهیه چهارچوبی برای مشخص نمودن دقت دستگاه های تست قند خون نمود که استاندارد ISO 15197  نام گرفت. که در سال های 2013 و 2015 نیز آن را مجدد بازبینی نمود و نسخه های جدیدتری از این استاندارد را ارائه کرد.
در این استاندارد اعلام شد دقت 95 % از نتایج سنجش دستگاه های تست قند خون در بازه های قند های بیشترویا مساوی با 100 میلی گرم در دسی لیتر باید با حداکثر خطای+15یا- 15 درصد  اختلاف نسبت به جواب آزمایشگاه باشد و در قند های کمتر از 100 میلی گرم در دسی لیتر می باست  +15 یا - 15 عدد اختلاف  نسبت به جواب آزمایشگاه باشد. و تنها 5 درصد نتایج سنجش این دستگاه ها می تواند خارج از بازه اعلام شده قرار گیرد.
به عنوان مثال اگر دستگاه تست قند خون پس از سنجش سطح قند خون عدد  275 اعلام نماید و این دستگاه در چهارچوب استاندارد ISO 15197  نباشد و سطح واقعی قند خون 165 باشد، این بدین معناست که بیمار بر اساس سطح قند خونی که دستگاه اعلام نموده باید محاسبات تعیین میزان انسولین مورد نیاز را انجام دهد نتیجه آن در این مثال باعث تزریق بیش از حد انسولین توسط بیمار بوده که نهایتا منجر به بروز هایپو گلایسمی شده و خطر کمای دیابتی و مرگ را برای بیمار به همراه خواهد داشت.
پیرو تاییدیه اخذ شده از آزمایشگاه مرجع سلامت جهت سنجش دقت دستگاه تست قند خون آوان بر اساس استاندارد جهانی ISO 15197 و هم چنین تحقیق انجام شده بر روی دستگاه تست قند خون آوان توسط مرکز تحقیقات علوم غدد درون ریز دانشگاه شهید بهشتی دقت دستگاه تست قند خون آوان در هر دو پژوهش بالای 95 درصد و مطابق با استاندارد جهانی ISO 15197  اعلام شده است.هم چنین لازم به ذکر است که دقت دستگاه های تست قند خون آوان توسط بسیاری از مراکز درمانی به صورت رسمی و مکتوب تایید شده است.